Қарағанды жоғары политехникалық колледжінің 2019 жылғы

І - жартыжылдық мерзімді басылымдарының жазылымы.

Подписка на периодические издания на  І - полугодие 2019г.

Карагандинского высшего политехнического колледжа.

 

Басы-лым индексі

Индекс

издания

Басылымның  аты

Наименование издания

 

Жылына шығатын саны Периодич-ность в год

Қанша айға

На сколько месяцев

Комплект саны

Кол-во комплек- тов

Бөлім

бойынша

По отделом

Казақстандық басылымдар – Казахстанские издания

Газеттер

1

15367

 Ана тілі (каз.яз.)

1  аптасы

12

1

Биб. ІІ-кор.

2

15392

Егемен Қазақстан(на каз.яз.)

5 аптасы

12

1

Биб.ІІ-корп.

3

65482

Индустриальная Караганда

3  неделю

12

1

Биб.ІІ-корп.

4

15356

Казахстанская правда

5  неделю

12

1

Биб.ІІ-корп.

5

15353

Қазақ әдебиеті

 

12

1

Биб.ІІ-корп.

6

65485

Орталық Қазақстан(каз.яз.)

3  неделю

12

1

Биб.ІІ-корп.

7

66357

Ізденіс (каз.яз.)

2 в месяц

12

1

Биб.ІІ-корп.

8

64587

Жемқорлық Қазақстан

12 в пол год.

6

1

Биб.ІІ-корп.

 

 

Барлығы  дана:

на каз.яз.

на рус.яз.

8 дана

6 дана

2 дана

 

                                                                                                      Журналдар

9

74772

MAGJAN

4  в год

12

1

Биб.ІІ-корп.

10

75668

Азаматтық қорғау саласындағы ақпараттық-әдістемелік материалдар

4  в год

12

1

Биб.IV-корп.

11

75988

 Алғашқы әскери ж/е технологиялық дайындық -Начальная военная и технологи-ческая подготовка

6 в год

12

1

Биб.ІІ-корп.

 

12

74391

Английский язык в школе, колледже и вуз-е Ағылшын тілі мектепте, коллед-жде ж/е ЖОО-да.

6  в год

12

1

Биб.ІІ-корп.

 

13

75908

Әдіскер – методист  

4  в год

12

1

Биб.І-корп.

14

75958  

Әдіскер-мұғалім:Барлық пәндер бой-ынша әдістемелік- Методист учитель: Методичка по всем предметом.

6  в год

12

1

Биб.ІІ-корп.

 

 

15

74099

Білім технологиялары

6  в год

12

1

Биб.ІІ-корп.

16

74262

Дәстүр

6  в год

12

1

Биб.ІІ-корп.

17

77000

Жұлдыздар отбасы+ Аңыз адам

24  в год

12

1

Биб.ІІ-корп.

18

76356 

Заманауи білім

4  в год

12

1

Биб.ІІ-корп.

19

75669

Информационно-методические        материалы в области гражданской защиты

4  в год

12

1

Биб.4-корп.

 

20

75890

История Казахстана: преподование в школах и вузах

12  в год

12

1

Биб.ІІ-корп.

 

21

75304

Қазақ тілі және әдебиеті: әдістеме

10  в год

12

1

Биб.ІІ-корп.

22

74689

Қазақ тілі  мен әдебиетін оқыту әдісте-мелігі: мектепте, колледжде, жоо-да

6  в год

12

1

Биб.ІІ-корп.

 

23

75939

Қазақстан кәсіпкері -Профессионал Казахстан

4  в год

12

1

Биб.ІІ-корп.

24

75307

Қазақстан патриоты

6  в год

12

1

Биб.ІІ-корп.

25

75813

ҚР Президенті мен ҚР үкіметінің акті-лер жинағы. Собрание актов президента РК и правительства РК

70  в год

12

1

Биб.ІІ-корп.

 

26

75644

Қазақстан тарихы:әдістемеліқ журнал/ История Казахстана: Методический журнал

12 в год

12

1

Биб.ІІ-корп.

 

27

74702

Колледж: Кәсіби білім беру. Профессиональное обучение

12  в год

12

1

Биб.ІІ-корп.

28

75960

Мектептегі кітапхана-библиотека в школе

6  в год

12

1

Биб.ІІ-корп.

29

74793

Мектептегі кітапханашы-Библиотекарь в школе

3 в полуг.

6

1

Биб.ІІ-корп.

30

75546

Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар

12  в год

12

1

Биб.ІІ-корп.

31

74942

Пожарный и спасатель Казахстан

12   в год

12

1

Биб.ІІ-корп.

32

75895

Современное образование

4  в год

12

1

Биб.ІІ-корп.

33

75384

Справочник руководителя образовательного учреждения- Білім беру меке-месі басшыларының анықтамалығы

( печатная версия)

12   в год

12

1

Биб.ІІ-корп.

 

34

75443

Тәрбие сағаты

6 в полуг.

6

1

Биб.ІІ-корп.

35

74465

Техникалық ж/е кәсіптік білім - Тех. проф. образование

4 раз в год

12

1

Биб.ІІ-корп.

 

 

Барлыгы: Журналдар

на каз.яз.

на рус.яз.

на англ.яз.

27 дана

24 дана

2 дана

1 дана

 

Ресей Федерация басылымдары-Издания Российской Федераций

36

85134

Методист+Мастер-класс комплект

10 раз в полуг.

6

1

Биб.ІІ-корп.

 

37

72435

Среднее профессиональное образование

6 раз в полуг.

6

1

Биб.ІІ-корп.

 

38

30898

Школьный психолог - первое сентября

3 раз в полуг.

6

1

Биб.ІІ-корп.

 

 

 

Барлығы: Ресей басылымы

 

 

3 дана

 

 

 

Барлығы: Журналдар

                  Газеттер

30 дана

8 дана

Барлығы: 38 дана

Казахстанских-35

Российс-ких-3